Wednesday, July 2, 2008

z instancji na instancje.

Podczas zakończenia testowego wdrożenia Windows 2008 Server natrafiłem na następujący problem: Jak te wszystkie serwery przenieść na wersje RTM.

Na samym początku brałem pod uwagę upgrade, jednak po krótkiej chwili stwierdziłem, że to nie dla mnie. Podczas tych 4 miesięcy zabawy z Windows 2008 namieszałem tak dużo, że utrzymywanie tych systemów było nie lada wyzwaniem. Po kilkunastu godzinach robienia kopi serwerów oraz sprawdzania czy o czymś nie zapomniałem stanąłem przed największym wyzwanie:) Jak przenieść całą instancje SQL? Tzn. właściwie bazy danych oraz wszystkie konta wraz z identycznymi hasłami etc.

Pomysły początkowe:

 • pełna kopia instancji i restor ( nie ma czegos takiego:))

 • zrobienie detach na wszystkich bazach, podmiana ścieżek systemowych (nie da się tego zrobić tak prosto z bazami systemowymi).


Jak więc sobie poradzić ??

Odpowiedz jest prosta przenieść bazy a konta skopiować za pomocą skryptu :D Tak, tak  skrypt trzeba napisać.  Na szczęście skrypt można znaleźć na stronie supportu microsoft (Opis po angielsku).

Wymagania:

 • Zainstalowany SQL Server 2005 na obu serwerach lub dwie instancje na jednym serwerze.

 • Podstawowa wiedza o wykonywaniu zapytań, kopi baz.


Procedura przenoszenia baz i loginów:

 • Wykonujemy pełny backup wszystkich baz oraz logów transakcyjnych.

 • Na serwerze z którego rezygnujemy wykonujemy Detach każdej bazy danych którą chcemy przenieść poza systemowymi. Odłączone bazy kopiujemy na drugi serwer. I wykonujemy ich dołączenie (Atache)

 • Na serwerze A tworzymy nowe zapytanie w Sql Server Managment Studio (SSMS), jako treść wklejamy poniższy skrypt:
  USE master

  GO
  IF OBJECT_ID ('sp_hexadecimal') IS NOT NULL
  DROP PROCEDURE sp_hexadecimal
  GO
  CREATE PROCEDURE sp_hexadecimal
  @binvalue varbinary(256),
  @hexvalue varchar (514) OUTPUT
  AS
  DECLARE @charvalue varchar (514)
  DECLARE @i int
  DECLARE @length int
  DECLARE @hexstring char(16)
  SELECT @charvalue = '0x'
  SELECT @i = 1
  SELECT @length = DATALENGTH (@binvalue)
  SELECT @hexstring = '0123456789ABCDEF'
  WHILE (@i <= @length)
  BEGIN
  DECLARE @tempint int
  DECLARE @firstint int
  DECLARE @secondint int
  SELECT @tempint = CONVERT(int, SUBSTRING(@binvalue,@i,1))
  SELECT @firstint = FLOOR(@tempint/16)
  SELECT @secondint = @tempint - (@firstint*16)
  SELECT @charvalue = @charvalue +
  SUBSTRING(@hexstring, @firstint+1, 1) +
  SUBSTRING(@hexstring, @secondint+1, 1)
  SELECT @i = @i + 1
  END


SELECT @hexvalue = @charvalue
GO


IF OBJECT_ID ('sp_help_revlogin') IS NOT NULL
DROP PROCEDURE sp_help_revlogin
GO
CREATE PROCEDURE sp_help_revlogin @login_name sysname = NULL AS
DECLARE @name sysname
DECLARE @type varchar (1)
DECLARE @hasaccess int
DECLARE @denylogin int
DECLARE @is_disabled int
DECLARE @PWD_varbinary varbinary (256)
DECLARE @PWD_string varchar (514)
DECLARE @SID_varbinary varbinary (85)
DECLARE @SID_string varchar (514)
DECLARE @tmpstr varchar (1024)
DECLARE @is_policy_checked varchar (3)
DECLARE @is_expiration_checked varchar (3)


DECLARE @defaultdb sysname

IF (@login_name IS NULL)
DECLARE login_curs CURSOR FOR


SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM
sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name <> 'sa'
ELSE
DECLARE login_curs CURSOR FOR
SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM
sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name = @login_name
OPEN login_curs


FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
IF (@@fetch_status = -1)
BEGIN
PRINT 'No login(s) found.'
CLOSE login_curs
DEALLOCATE login_curs
RETURN -1
END
SET @tmpstr = '/* sp_help_revlogin script '
PRINT @tmpstr
SET @tmpstr = '** Generated ' + CONVERT (varchar, GETDATE()) + ' on ' + @@SERVERNAME + ' */'
PRINT @tmpstr
PRINT ''
WHILE (@@fetch_status <> -1)
BEGIN
IF (@@fetch_status <> -2)
BEGIN
PRINT ''
SET @tmpstr = '-- Login: ' + @name
PRINT @tmpstr
IF (@type IN ( 'G', 'U'))
BEGIN -- NT authenticated account/group


SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'
END
ELSE BEGIN -- SQL Server authentication
-- obtain password and sid
SET @PWD_varbinary = CAST( LOGINPROPERTY( @name, 'PasswordHash' ) AS varbinary (256) )
EXEC sp_hexadecimal @PWD_varbinary, @PWD_string OUT
EXEC sp_hexadecimal @SID_varbinary,@SID_string OUT


-- obtain password policy state
SELECT @is_policy_checked = CASE is_policy_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name
SELECT @is_expiration_checked = CASE is_expiration_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name


SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' WITH PASSWORD = ' + @PWD_string + ' HASHED, SID = ' + @SID_string + ', DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'

IF ( @is_policy_checked IS NOT NULL )
BEGIN
SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_POLICY = ' + @is_policy_checked
END
IF ( @is_expiration_checked IS NOT NULL )
BEGIN
SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_EXPIRATION = ' + @is_expiration_checked
END
END
IF (@denylogin = 1)
BEGIN -- login is denied access
SET @tmpstr = @tmpstr + '; DENY CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
END
ELSE IF (@hasaccess = 0)
BEGIN -- login exists but does not have access
SET @tmpstr = @tmpstr + '; REVOKE CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
END
IF (@is_disabled = 1)
BEGIN -- login is disabled
SET @tmpstr = @tmpstr + '; ALTER LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' DISABLE'
END
PRINT @tmpstr
END


FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
END
CLOSE login_curs
DEALLOCATE login_curs
RETURN 0
GO


 • Wciskamy F5 jeśli wszystko poszło ok to powinniśmy zostać poinformowani o poprawnym wykonaniu skryptu. Aktualnie do bazy master zostały dodane dwie procedury:

  • sp_hexadecimal

  • sp_help_revlogin - pobiera z bazy danych loginy z hashem hasła, SID'em etc. • Wykonujemy EXEC sp_help_revlogin Wynikiem tej operacji powinien być pełny spis kont z docelowej instancji. Powyższy wypis zapisujemy na dysk lub pendrive.

 • Łączymy się do docelowej instacji (B) i klikamy new query, w oknie wpisywania komend wklejamy wynik poprzednich operacji, który zapisalismy na dysku.

 • Po wykoaniu skryptu system powinnien nam pokazać kilka błędów związanych z już isntniejącymi loginami a w spisie kont powinny pojawić się nowe konta.


Podsumowanie:

Po wykonaniu powyższych kroków na nowej instancji powinniśmy mieć przeniesione bazy danych oraz użytkowników, którzy występowali na poprzedniej instancji.  Teraz tylko wystarczy poinformować użytkowników o nowym serwerze i czekać na zgłaszanie problemów.


0 comments:

Post a Comment